Pecassa's Lazy Hazy

1 år på bildet

 

"OZZY"

08.02.2007

Heart ok 11 years old

Patella ok

Eyes ok

 

Pedigree/Stamtavle: